Terms of service

Terms of service

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Drundoo LLC информационни услуги и ресурси посредством уебсайта drundoo.com („Общите условия”) и урежда отношенията между  Drundoo LLC. и всеки един от  регистрираните потребители  на достъпните през уебсайта www.drundoo.com информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:. 

1.1 „Абонат” е всяко дееспособно физическо лице или всяко юридическо лице, което е регистрирано и използва услугите предоставяни чрез уебсайта по силата на сключен договор за абонамент с оператора в съответствие с настоящите общи условия.

1.2. "Бизнес клиент" е всяко физическо или юридическо лице, което ползва платформата DRUNDOO  по силата на сключен договор.

1.3. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на АБОНАТА, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.4. Уебсайт/сайт ("website") е виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

1.5. drundoo.com (”Сайта”) е уебсайт, който дава възможност на потребителите за ползване на Услугите, предмет на тези Общи условия;

1.6. Drundoo  е:

1.6.1. по отношение на свойте бизнес клиенти, интернет платформа ("Платформа"), представляваща съвкупност от технически средства (софтуер и хардуер) предостсвяща възможноста за излъчване на лайв стрийм и VoD.

1.6.2. по отношение на свойте АБОНАТИ уебсайт посредством който се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.7. Drundoo LLC  (наричано по-долу „Оператор”) е дружество с ограничена отговорност (Limited), Inc.

e-mail: support@drundoo.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.8. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.9. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите АБОНАТи на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.10. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.11. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.12. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Drundoo LLC чрез достъпния Извън географската територия н България  уебсайт www.drundoo.com, предоставя на Абоната предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на Абоната на определените в тези Общи условия изисквания.

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с АБОНАТИТЕ, регистрирали се и /или закупили абонаментен план за Уебсайта www.drundoo.com.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://drundoo.com/pages/terms_of_service/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.drundoo.com. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта www.drundoo.com включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта www.drundoo.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта www.drundoo.com, АБОНАТИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по настоящите Общи условия, АБОНАТЪТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://www.drundoo.com  в горният ляв ъгъл има бутон „регистрация“. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.  

3.4. Когато АБОНАТЪТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", АБОНАТЪТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Законите за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.5. С регистрирането си АБОНАТЪТ получава достъп до всички предлагани от ОПЕРАТОРА услуги. При попълване на заявлението за регистрация АБОНАТЪТ, а в случаите на т. 3.3, предложение последно, родителят или настойникът на АБОНАТА, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на DRUNDOO данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. АБОНАТЪТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ОПЕРАТОРА има право да откаже регистрацията.

3.7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, DRUNDOO има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ИМEЙЛ АДРЕС И ПАРОЛА. АБОНАТСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си АБОНАТЪТ посочва имайл адрес и парола или се регистрира с помоща на своя Facebook профил чрез бутона f.

4.2. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с имайл адресa служи за достъп до профилa на абоната. АБОНАТЪТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си.

4.3. Профилът на АБОНАТА  представлява обособена част от Уебсайта www.drundoo.com, съдържаща информация за регистрирания АБОНАТ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на ОПЕРАТОРА.

4.4. Всеки АБОНАТ може да има само един активен профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). DRUNDOO може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

4.5. Потребителското име, с което Потребителят се е регистрирал, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на компютърната информационна система на Доставчика. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.6. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И ЦЕНИ

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на закупуването на абонаментен план.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

за АБОНАТИ - за неопределен срок от регистриране на АБОНАТА до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

5.3.1. Първите седем дни от сключване на договора се считат за тестов период.

5.3.2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в срок до 7 работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратен до Доставчика по електронна поща. С получаване на изявлението договорът се счита за прекратен и регистрацията на Потребителя и неговият потребителски профил се заличават.

5.3.3. Активирането на заплатения абонамент се извършва в рамките на 24 часа, от постъпването на заплатената сума.

5.3.4. За целта на пресмятане на точната продължителност на абонаментите, 1 месец винаги се смята за 30 дни, а абонаментите се активират и изтичат в часова зона GMT +5.

5.3.5. За ползване на всяка платена услуга на Сайта, Потребителят следва да отправи до Доставчика заявка за ползване на конкретна услуга (Заявката) и да заплати определена цена. Заявката се обективира посредством електронно изявление и електронния подпис, което има значение на изрично съгласие за започване на предоставянето на платената Услуга. Електронното изявление по предходното изречение се осъществява посредством въвеждане на потребителско име и парола и натискане на съответните надлежно обозначени виртуални бутони за генериране и изпращане на заявката. В заявката се съдържат данни, индивидуализиращи лицето, което заплаща Услугата, конкретната Услуга, нейната цена, както и избрания от Потребителя начин на плащане.

VI. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

6.1. С всяка заявка за услуга, Потребителят заплаща цената на избраната от него услуга съгласно схемите на заплащане по чл.5 по някой от следните начини съгласно указанията, посочени в Сайта:

а) с кредитна карта,

б) чрез системата PayPal

в) по друг, посочен на сайта на Доставчика начин.

6.2. Цените за отделните услуги и абонаментни планове са надлежно и подробно описани и обозначени на съответните места на Сайта и са включени в Ценовата листа на предоставяните Услуги.

6.3. Цените на някои или на всички Услуги са обект на едностранно актуализиране от страна на Доставчика. Доставчикът може едностранно да измени Ценовата листа на предоставяните Услуги. Новите цени влизат в сила от момента, посочен от Доставчика. При плащане се прилага цена, актуална към по-късния от двата момента - на подаване на Заявка по чл.5 или на плащане на заявената услуга, в случай че такова не последва незабавно.

6.4. Последващо изменение в цените не засяга правата на ПОТРЕБИТЕЛ, който вече е платил цената при абонамент.

VІI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Drundoo LLC. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

7.2. При извършване на промени в Общите условия, Drundoo довежда до знанието на АБОНАТА извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта Drundoo.com. DRUNDOO предоставя на АБОНАТА двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

7.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани АБОНАТИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните АБОНАТИ имат възможността да заявят в срока по т.7.2 чрез изпращане на съобщение до drundoo.com, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от drundoo.com, се счита, че АБОНАТЪТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на абониран АБОНАТ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между АБОНАТА и DRUNDOO за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта drundoo.com, при което DRUNDOO има право да спре незабавно достъпа на съответния АБОНАТ до АБОНАТския му профил и да прекрати абонамента  му, без да възтановява предплатената сума.

VІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

8.1. АБОНАТЪТ няма право да споделя данните от профила си с трети лица, както и да ползва услугата с един и същ профил паралелно и едновременно на повече от 1 устройство.

8.2. АБОНАТЪТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от DRUNDOO услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

8.3. АБОНАТЪТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта Drundoo.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Drundoo.com. За да може да ползва Услугите, АБОНАТЪТ следва да въведе имейл и парола или да ползва бутона fConnect.

8.4. АБОНАТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора в срок до 7 календарни  дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратенo до ОПЕРАТОРА чрез имейл.  С получаване на изявлението договорът се счита за прекратен.

8.5. АБОНАТЪТ се задължава при ползване на предоставяните от DRUNDOO услуги:

8.5.1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

8.5.2. да уведомява незабавно DRUNDOO за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

8.5.3. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;.

8.6. АБОНАТЪТ може да осъществява достъп до съдържанието, публикувано на Уебсайта Drundoo.com, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно АБОНАТско съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта Drundoo.com до крайно устройство на АБОНАТА, даващо възможност на АБОНАТА единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

8.7. АБОНАТЪТ се задължава да не осъществява достъп до съдържание  публикувано на Уебсайта Drundoo.com, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта Drundoo.com и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. АБОНАТЪТ се задължава да не използва, копира и разпространява съдържание за каквито и да било цели.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

9.1. ОПЕРАТОРА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на АБОНАТА за нормално ползване на Услугите.

9.2. Drundoo има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта Drundoo.com, включително в АБОНАТските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Drundoo или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Drundoo. Drundoo не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на АБОНАТА при ползването услугите на Уебсайта Drundoo.com, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от АБОНАТИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

9.3. Drundoo има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на АБОНАТА до Услугите.

9.4. ОПЕРАТОРЪТ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта Drundoo.com, за което прецени, че противоречи на действащото законодателство, на настоящите Общи условия.

9.5. ОПЕРАТОРЪТ има правото без предизвестие да блокира достъпа на АБОНАТА в случай, че по преценка на ОПЕРАТОРА АБОНАТЪТ нарушава разпоредби на действащото законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати регистрацията на АБОНАТА. Договорът с АБОНАТА се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

Х. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, АБОНАТЪТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право принадлежащо на бизнесклиенти използващи платформата Drundoo. АБОНАТЪТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите.

10.2. АБОНАТЪТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ОПЕРАТОРА на Уебсайта Drundoo.com с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.

10.3. Дейноста на ОПЕРАТОРА се ограничава до предоставянето на техническата възмозност за излъчване на подавания от БИЗНЕС КЛИЕНТА сигнал. Отговорността за осигуряване на необходимите лицензи и права за излъчване на видео съдържание от сървъра на ОПЕРАТОРА е изцяло задължение на БИЗНЕС КЛИЕНТА и е за негова сметка, освен ако са преотстъпили правото на ползване и/или разпространение на ОПЕРАТОРА.

ХI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Drundoo полага грижи за предоставяне на възможност на АБОНАТА за нормално ползване на Услугите, кaто гарантира 99% от времето безупречна доставка на сигнала на пакета програми. Гаранция за непрекъсваемост на сигнала на отделни канали е изрично изключена и не се поема от Drundoo.

11.2. Drundoo не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, включително поддържането на конкретни канали в предлаганите пакети, поставени на вниманието на АБОНАТА чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в Уебсайта Drundoo.com. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ОПЕРАТОРА, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

11.3. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ОПЕРАТОРА, проблеми дължащи се на оборудването на АБОНАТА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ОПЕРАТОРА.

11.4. Drundoo.com не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на АБОНАТА, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

11.5. Drundoo не носи отговорност спрямо АБОНАТА и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите (включително частично премахване и/или смяна на излъчваните канали), изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта Drundoo.com.

11.6. Страните приемат, че ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ОПЕРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ОПЕРАТОРЪТ предварително уведомява АБОНАТА за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

11.7. С приемането на настоящите Общи условия АБОНАТЪТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта Drundoo.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ОПЕРАТОРА грижа.

11.8. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. ОПЕРАТОРЪТ има право да събира и използва информация относно АБОНАТИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която АБОНАТЪТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта Drundoo.com.

12.2. Всеки регистриран АБОНАТ чрез своите имейл и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от ОПЕРАТОРА.

12.3. ОПЕРАТОРА полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на АБОНАТИТЕ.

12.4. ОПЕРАТОРЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за АБОНАТA, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които АБОНАТЪТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

12.5. В регистрационната форма, попълвана от АБОНАТA при сключване на договора, ОПЕРАТОРА ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия АБОНАТЪТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

12.6. ОПЕРАТОРЪТ събира и използва информацията по т. 12.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на абонатите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели.

12.7. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за АБОНАТА или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или АБОНАТЪТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ОПЕРАТОРА;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ОПЕРАТОРА  за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

12.8. При използване на Уебсайта Drundoo.com, ОПЕРАТОРЪТ има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на АБОНАТА изпраща към сървър на ОПЕРАТОРА във връзка с активността на АБОНАТА. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ОПЕРАТОРА и може да включва IP адреса на АБОНАТА, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта Drundoo.com, времето прекарано на нея и др. В допълнение, ОПЕРАТОРЪТ съхранява IP адреса на АБОНАТА, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на АБОНАТА и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

XIII. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

13.1. След изтичане на тестовия период по чл.7.3 договорът между страните се счита за сключен за неопределен срок до прекратяването му на някое от основанията, посочени по-долу.

13.2. Договорът може да бъде прекратен едностранно с писмено предизвестие изпратено по имейл три дни преди прекратяването му.

13.3. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на услугите и да прекрати договора за в бъдеще чрез изпращане на писмено известие до Операторът. В случай, че Потребителят се откаже от ползването на услугите след изтичане на тестовия период по чл.5.3.1., той не може да претендира връщане на вече заплатени суми.

13.4. При установено нарушение на разпоредба на действащото законодателство или на настоящите Общи условия, Операторът има право да развали договора с Потребителя с едностранно едномесечно предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми или друго обезщетение.

13.6. В случай на разваляне на договора от страна на Потребителя поради непредоставяне на УСЛУГИТЕ от Доставчика поради умисъл, груба небрежност, поради преустановяване на дейността на Операторът или прекратяване поддържането на Сайта, всички предварително платени от Потребителя и неусвоени суми му се възстановяват.

XIV. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

За всички неуредени в настоящите общи условия случаи се прилагат разпоредбите на щатското и федерално законодателство на щата Илиноис от САЩ. Всички спорове, свързани с настоящите общи условия, сключените въз основа на тях договори и тяхното изпълнение, ще се отнасят от страните за решаване към компетентния съд в щата Илинойс без да се отчитат противоречиви законни разпоредби..

 

 

 

Зареждане

Плейър